Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на дизелово гориво за отопление на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец гр. Девня.

Описание

Доставка на дизелово гориво за отопление на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец гр. Девня. Доставката ще се осъществява до съответните франко складове на детската градина и сградите на филиалите.

Контакти

Радостина Георгиева

Телефон: 0519/34443

Е-mail: nezabravka1976@abv.bg

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Борсов договор

Друга полезна информация

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 10.7.2019 г. 11:28:00
  • Дата на публикуване в РОП: 10.7.2019 г. 11:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2019-0002
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки