Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на пелети за нуждите на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец

Описание

Доставените пелети трябва да са от естествена широколистна дървесина без странични примеси, диаметър- 6 мм, дължина-8 мм -30 мм, калоричност- не по-малка от 4.8 кwh/kg, влагосъдържание-максимум 10%, пепелосъдържание- по-малко от 1,0%, след горене да не се образува твърда шлака, пакетирани в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 кг., херметично запечатани, Година на производство: 2020г. Срок на годност/съхранение/ съгласно БДС и да са придружени със сертификат за качество. Място на предаване: франко сградата на Детска Градина (ДГ) “Незабравка”, гр.Девня, ул.”Фронтоваци” №17, сградата на филиал “Детелина гр.Девня, ул.”Капитан Петко” №9а . Срокът на договор е 12 календарни месеца.

Контакти

Радостина Георгиева

Телефон: 0519/34443

Е-mail: nezabravka1976@abv.bg

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Друга полезна информация

Решение за откриване на процедурата

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 10.6.2020 г. 13:08:00
  • Дата на публикуване в РОП: 10.6.2020 г. 13:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2020-0001
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки