Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина’’, по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а. Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката. Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или всички обособени позиции. Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции.Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции

Контакти

ДГ „Незабравка”,филиал „Детелина

 тел.: 0519-34443
e-mail: nezabravka1976@abv.bg

Протоколи и доклади

ПРОТОКОЛ от 21.08.2017 г.

Доклад

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор № 1,2,5,6,7,9,10

Договор № 3,4,8,12,15

Друга полезна информация

Решение

Обявление

Образци

Документация

Ценово предложение

Решение за избор на изпълнител

Обявление за възлагане на поръчка

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 26.7.2017 г. 13:58:00
  • Валиден/на до: 18.8.2017 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 26.7.2017 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2017-0003
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки