Профил на купувача

Архив ДГ Здравец преди 20.06.2019г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Здравец” : Обособена позиция - "Доставка на хляб и хлебни изделия, брашно; Доставка на мляко и млечни продукти; Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти; Доставка на плодове и зеленчуци; Доставка на варива, подправки и други хранителни продукти; Доставка на преработени и консервирани плодове и зеленчуци; Доставка на захар и захарни изделия"

Описание

Предмет на поръчката е Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Здравец” по обособена позиция:

Обособена позиция  -  «Доставка на хляб и хлебни изделия, брашно; Доставка на мляко и млечни продукти; Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти; Доставка на плодове и зеленчуци; Доставка на варива, подправки и други хранителни продукти; Доставка на преработени и консервирани плодове и зеленчуци; Доставка на захар и захарни изделия».

 Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката – Приложение №2. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обекта.

Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти, включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча. 

Контакти

Eлектронна поща: zdravetc1954@abv.bg

Телефон: 0519/34445

Разяснения по документацията за участие

Документация за участие

Протоколи и доклади

Протокол

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Приложение 4-Договр проект

Договор

Друга полезна информация

Образец 4-Ценово предложение

Обява

Образци

Приложение 3-Списък с продукти

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 10.4.2017 г. 10:30:00
  • Валиден/на до: 24.4.2017 г. 16:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 10.4.2017 г. 9:38:00
  • Номер в РОП: 9063194
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки